Học ngành Kinh doanh quốc tế ra trường sẽ làm những công việc gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có thể làm việc ở các vị trí như:

- Chuyên viên xuất nhập khẩu; 

- Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế; 

- Chuyên viên nghiên cứu thị trường; chuyên gia marketing quốc tế; 

- Chuyên viên quản trị chuỗi cung ứng; 

- Chuyên viên tư vấn đầu tư quốc tế; 

- Chuyên gia xúc tiến thương mại; 

- Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế;

- Chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về kinh doanh quốc tế;

- Chuyên viên kinh doanh cước tàu biển, hàng không...