Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

FRESHMAN WELCOME DAYS
<span class="day">17</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/freshman-welcome-days
FRESHMAN WELCOME DAYS
KHỞI ĐỘNG F-TALENT
<span class="day">15</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/khoi-dong-f-talent
KHỞI ĐỘNG F-TALENT
F TALENT CODE 2020
<span class="day">26</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/f-talent-code-2020
F TALENT CODE 2020
LIVESTREAM BẬT MÍ BÍ QUYẾT LÀM PHIM 48 GIỜ
<span class="day">06</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/livestream-bat-mi-bi-quyet-lam-phim-48-gio
LIVESTREAM BẬT MÍ BÍ QUYẾT LÀM PHIM 48 GIỜ
CAMPUS TOUR - Một ngày trải nghiệm ĐH FPT
<span class="day">05</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/campus-tour-mot-ngay-trai-nghiem-dh-fpt
CAMPUS TOUR - Một ngày trải nghiệm ĐH FPT
WORKSHOP KỸ SƯ PHẦN MỀM: CON ĐƯỜNG - SỰ NGHIỆP
<span class="day">05</span> <span class="month">t09</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/workshop-ky-su-phan-mem
WORKSHOP KỸ SƯ PHẦN MỀM: CON ĐƯỜNG - SỰ NGHIỆP
MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM ĐẠI HỌC FPT
<span class="day">29</span> <span class="month">t08</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/mot-ngay-trai-nghiem-dai-hoc-fpt
MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM ĐẠI HỌC FPT
KỲ THI HỌC BỔNG TRIỆU ĐÔ đợt 2
<span class="day">23</span> <span class="month">t08</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/ky-thi-hoc-bong-trieu-do-dot-2
KỲ THI HỌC BỔNG TRIỆU ĐÔ đợt 2
FPTU Summer Dance Camp season 2
<span class="day">22</span> <span class="month">t08</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/fptu-summer-dance-camp-season-2
FPTU Summer Dance Camp season 2
RESEARCH FESTIVAL 2020
<span class="day">03</span> <span class="month">t08</span>
https://qnuni.fpt.edu.vn/research-festival-2020
RESEARCH FESTIVAL 2020